top of page

Everyday Blockchain App

Join Logo-04_edited.png

วิธีการหาไฟล์สำรอง สำหรับผู้ใช้งาน iOS


สำหรับการใช้งาน Non-Custodial Wallet แน่นอนว่าผู้ใช้งานทุกคนจะมี Secret Recovery Phrase เป็นของตนเอง นอกจากจะทำการจดและเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้ว เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้งานทุกคนจะต้องทำการสำรองไฟล์ Secret Recovery Phrase ของตนเองไว้ด้วยเช่นเดียวกัน ในขั้นตอนของการอัปเดตกระเป๋า ระบบได้ทำการสร้างไฟล์สำรองข้อมูลสำหรับ Secret Recovery Phrase ของท่านเอาไว้แล้ว สำหรับผู้ที่ใช้งานด้วยระบบ iOS ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ใน iCloud*ข้อควรระวัง : ผู้ใช้งานควรเก็บรักษา Secret Recovery Phrase ไว้กับตนเอง ห้ามเผยแพร่ให้ผู้อื่น และระวังอย่าลบข้อมูลไฟล์สำรองในมือถือเด็ดขาด เพราะหากในอนาคตเกิดกรณีเปลี่ยนมือถือ อาจจะทำให้เข้าใช้งานกระเป๋าดิจิทัลไม่ได้

Comments


bottom of page