top of page

Terms & Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

​ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ”) ระบุถึงข้อกำหนดระหว่าง บริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) และผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”)

 

คำนิยาม

“Join Application หรือ แอปพลิเคชันจอยน์” หมายความว่า แอปพลิเคชันที่ให้บริการทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ และยืนยันตัวบุคคลด้วยมาตรฐานดิจิทัลไอดี เพื่อให้สามารถใช้รับ หรือแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัล ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถทําธุรกรรมด้วย JFIN รวมถึงทำกิจกรรมต่างๆ เช่น รับข้อมูลข่าวสาร และเชื่อมต่อเข้าสู่เทคโนโลยีบล็อกเชนอื่นๆ เป็นต้น

“Digital Token หรือ โทเคนดิจิทัล” หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ผ่านแอปพลิเคชัน

“JFIN หรือ เจฟิน” หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของเจฟิน โดยมีความประสงค์จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการของบริษัท หรือที่บริษัทกำหนด

“Identification (ID) หรือ ไอดี” หมายความว่า ชื่อผู้ใช้และรหัสเข้าใช้งานซึ่งใช้ในการเข้าสู่ระบบเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Join Application

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

  1. Join Application เป็นการให้บริการทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด ผ่านระบบและอุปกรณ์เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ แอปพลิเคชันนี้ได้จัดทําขึ้นในรูปแบบของ Technology Platform โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้รับ หรือแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัลได้ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถทําธุรกรรมด้วย JFIN ได้อย่างสะดวกผ่านทางแอปพลิเคชัน Join Application โดยแอปพลิเคชันจะให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการ ทุกๆ การแลกเปลี่ยนหรือส่งต่อ JFIN ออกจาก Wallet จะไม่ได้มีการตรวจสอบเจ้าของของ Wallet ของผู้รับ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งที่จะตรวจสอบว่า ข้อมูลของผู้รับถูกต้อง ทุกการแลกเปลี่ยน JFIN จะไม่สามารถยกเลิก หรือแก้ไขได้เมื่อมีการส่งไปแล้ว โดย Join Application เก็บข้อมูล Private Key ของผู้ใช้บริการทุกผู้ใช้บริการ ในที่เก็บที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และมีการ Back up เป็นประจำตามมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัท หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับที่เก็บ อาจมีความจำเป็นที่ทำให้เกิดการล่าช้าในการแลกเปลี่ยน JFIN อันเนื่องมาจากการ Restore Backup ซึ่งเป็นกระบวนการปกติ ที่ผู้ใช้บริการต้องยอมรับการล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น Join Application ไม่สนับสนุนการใช้งานที่ต่างจากการใช้งานการแลกเปลี่ยนปกติ และไม่รับผิดชอบถึงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานนั้น โดยถือว่าเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง และจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการกระทำที่กระทำไปและผลของการกระทำที่มีต่อการบริการใช้บริการ

  2. การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเมื่อผู้ใช้บริการทําการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้แอปพลิเคชัน Join Application บริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้งานแอปพลิเคชันนี้บนอุปกรณ์สื่อสารของผู้ใช้บริการ โดยที่ผู้ใช้บริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้แอปพลิเคชันนี้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับการให้บริการและความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัทในทันที เมื่อผู้ใช้บริการเริ่มใช้งานแอปพลิเคชัน บริษัทถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การยอมรับว่าผู้ใช้บริการมีคุณสมบัติและมีความสามารถที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ และอนุญาตให้มีการโอนชําระค่าบริการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก การใช้บริการในแอปพลิเคชันนี้ และผู้ใช้บริการตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน และเอกสารทั้งหมดที่อ้างอิงทุกประการดังที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรอ่านข้อตกลงและเงื่อนของบริษัท โดยละเอียดก่อนจะเริ่มใช้งาน และหากผู้ใช้บริการไม่เห็นด้วย ไม่ยอมรับ หรือไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้แอปพลิเคชันนี้ ขอให้ผู้ใช้บริการหยุดการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือ การใช้งานโดยทันที

  3. ผู้ใช้บริการสามารถสมัครบริการแอปพลิเคชัน Join Application ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่อกับบริการของบริษัทได้ การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน และการสร้างบัญชีผู้ใช้ ในการใช้บริการของแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้บริการรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็น เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลที่ใช้ลงทะเบียนเป็นของผู้ใช้บริการ การลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชันจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ใช้บริการได้รับรหัส One Time Password (OTP) ยืนยันการสมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้กับบริษัท รวมทั้งการยืนยันอีเมล และการยืนยันตัวตน โดยการกรอกข้อมูล ส่งเอกสารต่างๆ เช่น บัตรประชาชน เป็นต้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ โดยการบริการและคุณสมบัติบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ หรือการลงทะเบียนสมัครใช้บริการสินเชื่อจะปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชัน ซึ่งผู้ใช้บริการตกลงและให้ความยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ล่าสุดอยู่เสมอ โดยทางบริษัทมีสิทธิที่จะระงับ หรือยกเลิกการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการ หากปรากฏว่า ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของทางแอปพลิเคชัน และทางบริษัทมีสิทธิที่จะระงับ หรือยกเลิกการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  4. ผู้ใช้บริการจะต้องกำหนดบัญชีผู้ใช้งาน (Username), รหัสผ่าน (Password) และรหัส Pin Code ด้วยตนเอง เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Join Application ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าใช้แอปพลิเคชัน Join Application ผู้ใช้บริการจะต้องกระทำการตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด บัญชีผู้ใช้งานมีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะ และเป็นของเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีของตนแก่บุคคลภายนอกใดๆ และบุคคลภายนอกใดๆ ไม่สามารถรับช่วงบัญชีจากผู้ใช้บริการได้

  5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัส Pin Code หรือ ต้องการเปลี่ยนแปลงรหัส Pin Code ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรหัส Pin Code ได้ด้วยตนเองเมื่อใดก็ได้ โดยดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และตกลงให้รหัส Pin Code ที่เปลี่ยนแปลงนั้น เป็นรหัสสำหรับการใช้บริการที่มีผลผูกพันผู้ใช้บริการทุกประการ ซึ่งผู้ใช้บริการทราบดีว่ารหัส Pin Code เป็นข้อมูลลับเฉพาะที่ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาไว้ และมิให้บุคคลอื่นใดล่วงรู้โดยเด็ดขาดรวมทั้งบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ใช้บริการทุกผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและระบุบัญชีอื่นที่ปลอดภัย โดยผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีที่เป็นผู้ใช้บริการ คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําทั้งหมดที่เกิด ขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีผู้ใช้ดังกล่าว นอกจากนี้หากผู้ใช้บริการไม่สามารถจํารหัสผ่านหรือบัญชีการใช้ของผู้ใช้บริการได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว

  6. การกระทำการใดๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Join Application หากกระทำโดยใช้บัญชีผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ รหัส One Time Password (OTP) , อีเมล หรือเครื่องมืออื่นใดที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการยอมให้ถือว่าการกระทำนั้นมีผลสมบูรณ์ นับตั้งแต่เวลาที่มีการยืนยันทำธุรกรรม รวมทั้งให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ใช้บริการได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่บริษัท เพื่อเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมผ่านบริการในครั้งนั้นๆ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในเอกสารใดๆ อีก และตกลงให้สามารถใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นต้นฉบับเอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ว่า ผู้ใช้บริการได้ทำธุรกรรมนั้นและใช้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการได้ และยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง โดยผู้ใช้บริการตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมด้วยตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม บริษัท/บริษัทในเครือไม่ต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดหรือบกพร่อง หรือความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นและผู้ใช้บริการจะไม่นำไปเป็นข้ออ้างยืนยัน และ/หรือใช้เป็นหลักฐานโต้แย้งหรือฟ้องร้องต่อสู้กับบริษัท/บริษัทในเครือแต่ประการใดทั้งสิ้น ใช้เป็นหลักฐานโต้แย้งหรือฟ้องร้องต่อสู้กับบริษัท/บริษัทในเครือแต่ประการใดทั้งสิ้น

  7. การใช้งานแอปพลิเคชัน เมื่อผู้ใช้บริการใช้แอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ใช้บริการจะใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชันนี้เท่านั้น บริษัทไม่รับรองว่าแอปพลิเคชันนี้จะเข้ากันได้กับฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ สื่อสารทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ ความเสียหาย หรือไวรัส หรือรหัสอื่นใด ที่อาจจะกระทบถึง อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล อุปกรณ์สื่อสาร หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของผู้ใช้บริการซึ่งเกิดจากการดาวน์โหลด การติดตั้ง การเข้าถึง การได้รับข้อมูล หรือการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทําใดๆ ของบุคคลที่สามด้วยเช่นกัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแอปพลิเคชันนี้ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ได้อธิบายหรือแสดงไว้บนแอปพลิเคชันโดยไม่มีการแจ้งเตือนหรือบอกกล่าวล่วงหน้าต่อผู้ใช้บริการ และในกรณีที่มีความจําเป็น บริษัทอาจระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชันชั่วคราว หรือปิดการใช้งานอย่างไม่มีกําหนด

  8. ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้งาน (Username) หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำรายการ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต ชำรุด สูญหาย หรือถูกโจรกรรม ผู้ใช้บริการต้องแจ้ง และ/หรือขอระงับธุรกรรม และ/หรือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ และ/หรือขออายัดหรือระงับการใช้บัญชีผู้ใช้งาน (Username) หรืออุปกรณ์ที่ใช้ทำรายการดังกล่าวทันที โดยบริษัทจะทำการระงับธุรกรรม และ/หรือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ และ/หรืออายัด หรือระงับการใช้บัญชีผู้ใช้งาน (Username) และอุปกรณ์ที่ใช้ทำรายการทันทีที่ผู้ใช้บริการผ่านการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดแล้ว ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการทำรายการใดๆ หรือการทำรายการด้วยบัญชีผู้ใช้งาน (Username) หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการก่อนที่บริษัทจะทำการระงับหรืออายัดนั้น ให้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบและยินยอมชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

  9. ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการติดต่อสื่อสารของบริษัท/บริษัทในเครือ หรือของผู้ใช้บริการหรือของ ผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ระบบไฟฟ้า ระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแอปพลิเคชัน ชำรุดขัดข้อง อยู่ระหว่างการซ่อมแซม หรือปิดระบบชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษา เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัท/บริษัทในเครือรับผิดชอบแต่ประการใด

  10. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การใช้บริการใดๆ ต้องให้ระยะเวลาอันสมควรแก่บริษัทในการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าในขั้นตอนของการดำเนินการ

  11. ในกรณีพบข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัยใดๆ ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบพร้อมด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันและเวลาที่ทำรายการ ชื่อและเลขที่สัญญา ประเภทของบริการ จำนวนเงิน (ถ้ามี) สถานที่ติดต่อ (ถ้ามี) ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หมายเลขอ้างอิง (ถ้ามี) และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ภายหลังจากที่บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการดังกล่าวข้างต้นบริษัทจะทำการตรวจสอบข้อผิดพลาดโดยพิจารณาจากรายงาน ซึ่งถือเป็นหลักฐานของบริษัทประกอบกับเลขที่สัญญาของผู้ใช้บริการ โดยบริษัทจะแจ้งผลการตรวจสอบผู้ใช้บริการทราบภายในเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่ทราบผลการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด โดยใช้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติของบริษัท

  12. ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่า บรรดาหนังสือ จดหมาย และคำบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทที่บริษัทส่งให้แก่ผู้ใช้บริการโดยทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้ใช้บริการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้กับบริษัทเป็นการจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้ใช้บริการ

  13. ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้ นําเสนอข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ข้อมูลทางการตลาด โปรโมชั่น และรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น โดยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะได้รับการระบุให้เป็นการแจ้งเตือน และประกาศไว้ในแอปพลิเคชัน และ/หรือไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น E-MAIL Address และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ , ข้อความในเฟสบุ๊คเมสเสินเจอร์ (FB Messenger) ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจในการกําหนด เปลี่ยนแปลงแก้ไข ระงับชั่วคราว ปฏิเสธ หรือ ยกเลิกการใช้สิทธิโปรโมชั่น ดังกล่าวได้ทุกเวลา โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าต่อผู้ใช้บริการ

  14. การเลิกใช้งาน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข หรือสั่งเพิกถอนการใดหรือทั้งหมดของสิทธิของผู้ใช้บริการที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวได้ตลอดเวลา เมื่อสิ้นสุดข้อตกลงนี้ ผู้ใช้บริการยอมรับที่จะยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลการใช้งาน ในแอปพลิเคชันบริษัททั้งหมด และการใช้แอปพลิเคชันในทั้งหมดหรือบางส่วนนี้ การสิ้นสุดของข้อตกลงนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิตามกฎหมายและข้อผูกพัน (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะข้อผูกพันการชําระเงิน) ของกิจการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ยกเลิก ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบุคคลอื่นใดที่เป็นผลมาจากการระงับดังกล่าวใดๆ หากผู้ใช้บริการไม่พอใจกับแอปพลิเคชันหรือไม่พอใจกับข้อกําหนดใดๆ ตามเงื่อนไข และกฎกติกา นโยบาย แนวทาง ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะหยุดการใช้งานแอปพลิเคชันบริษัทได้โดยทันที

 2. JFIN หรือ เจฟิน

  1. ผู้ใช้บริการจะได้รับโอน JFIN เข้าระบบโดยวิธีการที่บริษัทกำหนด รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับ JFIN จะถูกกำหนดโดยบริษัท และแสดงไว้ในระหว่างการให้บริการ

  2. JFIN ไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากสินค้าหรือบริการของบริษัท หรือที่บริษัทกำหนด

  3. JFIN เป็น โทเคนดิจิทัล ประเภทหนึ่ง ซึ่งการผันผวนของราคาในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงราคาในอนาคต ซึ่งการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือส่งต่อ โทเคนดิจิทัล อาจหมายถึงการสูญเสียบางส่วนหรือทั้งหมด ของเงินลงทุนตั้งต้น ทุกการเปลี่ยนแปลงในระบบอาจทำให้ราคามีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในตลาด ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล การใช้งาน Join Application จึงหมายถึงผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการใช้งานทุกชนิด และทางบริษัทไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวกับการใช้บริการ

 3. การบันทึก เปิดเผยและใช้งานร่วมกันของข้อมูลส่วนบุคคลและไอดี

  1. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทติดต่อสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้บริการกับบริษัท และยินยอมให้บริษัทส่ง โอน ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่บริษัทในเครือ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือ นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ และ/หรือ ปรับปรุง บริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และ/หรือ เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามโดยกฎหมาย และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัท และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการบริการของบริษัท ทั้งนี้ ให้ถือว่าความยินยอมนี้มีผลใช้บังคับตลอดไป แม้ว่าจะได้มีการยกเลิกการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์นี้แล้ว หรือผู้ขอใช้บริการจะไม่ได้ใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์แล้วก็ตาม ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการย่อมมีสิทธิขอให้บริษัทส่งคืนข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา

  2. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า บันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใด ๆ ก็ตามที่บริษัทได้จัดทำขึ้นเนื่องจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการมีความถูกต้องโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบ หรือลงลายมือชื่อก่อนแต่อย่างใด และสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์มูลหนี้ การหัก การโอนเงิน และ/หรือการใช้บริการใด ๆ ได้โดยชอบ แม้ว่าข้อมูลนั้นจะเก็บรักษา และ/หรือรวบรวมไว้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับเอกสารหลักฐานประกอบการทำรายการของผู้ใช้บริการ

  3. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และรายละเอียดที่จําเป็นสําหรับการเรียกเก็บเงินและการให้และรับบริการอํานวยความสะดวกต่อบริษัท และผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยสมัครใจ อันรวมถึงลูกจ้าง และ/หรือ ตัวแทนของผู้ให้ บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของแอปพลิเคชัน และการ ให้บริการอํานวยความสะดวก ในการนี้บริษัทได้ตกลงกับผู้ให้บริการว่า ผู้ให้บริการต้องดําเนินการเก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้สอดคล้องกับนโยบายการเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ต่อผู้ใช้บริการ

  4. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัทเจมาร์ท”) ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการ โดยการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ และ/หรือ ปรับปรุง บริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และ/หรือ เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามโดยกฎหมาย และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัท และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการบริการของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท หากปรากฏว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามที่กลุ่มบริษัทเจมาร์ทได้แจ้งไว้แก่ผู้ใช้บริการ หรือมีวัตถุประสงค์ผิดไปจากความชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ผู้ใช้บริการมีสิทธิถอนการให้ความยินยอม คัดค้าน ลบ หรือทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งมีสิทธิยื่นคำร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที

  5. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือทำการส่ง โอน ใช้ เปิดเผย และ/หรือใช้งานร่วมกันซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและไอดีของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแบบบูรณาการ กล่าวคือ ผู้ใช้บริการสามารถใช้ไอดี และรหัสผ่านเดิมของแอปพลิเคชัน Join Application ในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆ ของบริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือในอนาคต การเก็บรวมรวม ใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอม

 4. กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะต้องถูกตีความและควบคุมโดย กฎหมายที่บังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ที่กฎหมายไทยหรือข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธเรื่อง และให้ถือว่าการตัดสินใจของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

 5. ความสมบูรณ์ของข้อตกลงและเงื่อนไข หากข้อกําหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลงใดๆ ในเอกสารฉบับนี้ ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ ไม่ว่าเพราะเหตุผลใดๆ ให้ข้อกําหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลงที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ นั้นแยกต่างหากจากข้อกําหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลงส่วนที่สมบูรณ์ และให้ข้อกําหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลงส่วนที่สมบูรณ์นั้นใช้บังคับได้ต่อไป

 6. การปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลง บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวแอปพลิเคชัน โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า การที่ผู้ใช้บริการใช้บริการฯ ต่อไป ถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้การยอมรับที่มีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมแล้ว ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เป็นประจำระหว่างการใช้บริการฯ เนื่องจากอาจไม่มีการแจ้งเตือนแยกต่างหากเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการรวมถึงหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง

 7. บริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบ ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. การสูญเสียรายได้ธุรกิจ ค่าความนิยม หรือผลกำไรที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้

  2. การเข้าถึง หรือดัดแปลง ขโมย หรือทำลาย Join Application ของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

  3. ผลที่ตามมาจากความล่าช้า หรือข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Join Application ของผู้ใช้บริการที่เกิดจากสถานการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

  4. การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการละเมิดข้อตกลงนี้หรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท

  5. การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ไม่ได้เป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ หรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท การสูญเสียหรือความเสียหาย กล่าวคือที่ “มองเห็นได้อย่างสมเหตุสมผล” หากในขณะที่บริษัททำข้อตกลงนี้การสูญเสียดังกล่าว ได้ถูกพิจารณาโดยผู้ใช้บริการและบริษัท หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ เนื่องจากผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้ความระมัดระวังตามสมควรต่อการสูญเสีย หรือความเสียหายดังกล่าว ข้อตกลงนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของผู้ใช้บริการภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

 8. ข้อกำหนดและการระงับบริการ บริษัทอาจระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการซ่อมแซม การตรวจสอบ การแทนที่ การเปลี่ยนข้อบังคับ ข้อจำกัดตามกฎหมาย ความขัดข้องทางเทคนิค และการชำรุดเสียหายของสิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ หรือการขาดการสื่อสาร เป็นต้น ในแต่ละกรณีที่กล่าวมา บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงบริการที่ระงับไว้และเหตุผลของการระงับบริการชั่วคราวบนหน้าเริ่มต้น บริษัทอาจจำกัดหรือระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้บริการดังกล่าวได้ เนื่องจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

 9. ค่าธรรมเนียม และวันหมดอายุ Join Application ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ในการเปิดใช้หรือการเติมเงินเพิ่ม หากจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และไม่มีวันหมดอายุ

 10. การถอนคืน จำนวนมูลค่าเงินใดๆ ที่อยู่ใน Join Application ของผู้ใช้บริการ จะไม่สามารถถอนคืนได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้ เว้นแต่จะมีการกำหนดโดยกฎหมายหรือได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ สิทธิพิเศษทั้งหมดจะใช้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

 11. การจัดการเกี่ยวกับการร้องเรียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขยอดเงินในบัญชี Join Application ของผู้ใช้บริการ หากทางบริษัทพิจารณาว่าเกิดข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงิน การออกใบเสร็จ หรือเกี่ยวกับบัญชี หากผู้ใช้บริการมีคำถามเกี่ยวกับการประวัติการทำธุรกรรมหรือการแก้ไขใดๆ หรือหากมีการโต้แย้งเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หรือการแก้ไขใดๆ กับ Join Application ของผู้ใช้บริการ กรุณาติดต่อทีมดูแลลูกค้าของบริษัททางโทรศัพท์เบอร์ 062-505-6395 และทางบริษัทจะทำการตรวจสอบและแจ้งผล รวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ที่บริษัทตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงินใดๆ โดยถือว่ายอดเงินในใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งยอดออนไลน์ของผู้ใช้บริการถูกต้องสมบูรณ์แล้ว เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้บริษัททราบภายในหกสิบ (60) วัน นับจากวันที่ทำรายการ ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบธุรกรรม และยอดคงเหลือในบัญชีของท่านอย่างสม่ำเสมอ

 12. การยกเลิกข้อตกลง บริษัทขอสงวนสิทธิในอันจะระงับหรือยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ตาม ที่บริษัททราบเหตุผลสำคัญในการพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีการยกเลิกการให้บริการในทันที (เช่นหากทางบริษัทสงสัยว่ามีการใช้ประโยชน์จากแอพลิเคชันของบริษัท โดยประการที่น่าจะเกิดความทุจริต หลอกลวงหรือไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย) โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามสมควร หากบริษัทยุติข้อตกลงนี้ในกรณีที่มีการพิจารณาว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ละเมิดข้อตกลงนี้ ทางบริษัทจะคืนเงินหรือออกเครดิตร้านค้าเท่ากับยอดเงินคงเหลือในบัญชี Join Application ของผู้ใช้บริการ หักด้วยจำนวนเงินใดๆ ที่ผู้ใช้บริการเป็นหนี้กับทางบริษัท ในกรณีที่ข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงส่วนที่สองนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไประหว่างบริษัทกับลูกค้า สำหรับการกระทำใดๆ โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในระหว่างที่ข้อตกลงนี้ยังมีผลบังคับใช้

 13. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด อ่านเพิ่มเติม

เงื่อนไขบังคับขั้นต่ำที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกที่เป็นทั้ง Identification Provider (IdP)

 1. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ("ข้อตกลง") ใช้บังคับกับการที่ลูกค้าใช้บริการและการมีส่วนร่วมในบริการยืนยันตัวตนและการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูล (authorization) ซึ่ง [บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด] เป็นผู้ให้บริการ ("ผู้ให้บริการ") ("บริการยืนยันตัวตนและการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลทางดิจิทัล") ทั้งนี้ การให้บริการยืนยันตัวตนและการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลทางดิจิทัลโดยผู้ให้บริการ ดำเนินการผ่านระบบและแพลตฟอร์มที่บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด ("NDID") เป็นผู้จัดให้มีขึ้น การยอมรับข้อตกลงนี้ถือว่าท่านตกลงว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ หากท่านไม่ตกลงในข้อตกลงนี้ โปรดอย่าเข้าถึงหรือใช้บริการยืนยันตัวตนและการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลทางดิจิทัล

 2. ลูกค้ารับทราบว่า ก่อนที่ลูกค้าจะสามารถใช้บริการยืนยันตัวตนและการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลทางดิจิทัลได้ ลูกค้าจะต้องได้ลงทะเบียนเพื่อผ่านกระบวนการพิสูจน์ยืนยันตัวตนกับธนาคารหรือผู้ให้บริการรายอื่น ("ผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน" หรือ "Identification Provider" หรือ "IdP") ที่ลูกค้าได้เข้าทำสัญญาอีกฉบับหนึ่งแยกต่างหากจากสัญญาตามข้อตกลงฉบับนี้ และได้ผ่านขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ตามข้อกำหนดของธนาคารหรือผู้ให้บริการรายดังกล่าวนั้น

 3. เมื่อลูกค้าขอรับบริการยืนยันตัวตนและการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลทางดิจิทัลจากผู้ให้บริการ ลูกค้าตกลงและยินยอมต่อผู้ให้บริการดังต่อไปนี้ (1) ผู้ให้บริการมีสิทธิใช้กระบวนการพิสูจน์ยืนยันตัวตนของลูกค้าที่ผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (Identification Provider หรือ IdP) ดำเนินการผ่านระบบและแพลตฟอร์มของ NDID (2) ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะได้รับ ใช้ ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากผู้ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้อง (authoritative source)

 4. ลูกค้ารับทราบว่า NDID เป็นเพียงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการส่งต่อและ/หรือจัดเก็บบันทึก (Logs) ระหว่างสมาชิกของ NDID ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของ NDID โดย NDID จะไม่เข้าถึงและ/หรือแทรกแซงเนื้อหาของข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนในระหว่างสมาชิกด้วยกัน

 5. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ความสัมพันธ์ในทางสัญญา (ซึ่งรวมถึงข้อเรียกร้องและความรับผิดใดๆ) ระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้บริการนั้นถือว่าเป็นความสัมพันธ์ในทางสัญญาระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้าเท่านั้น ผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการใดก็ตามที่มีการนำเสนอ ให้บริการ หรือขายบริการแก่ลูกค้า โดยที่ NDID จะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้บริการ ลูกค้าตกลงว่า NDID ตลอดจนบรรดากรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน หรือตัวแทนของ NDID จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเชิงห้ามปราม ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยมิได้เจตนาก็ตาม ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกำไรและการสูญเสียค่าความนิยม (goodwill) อันเกิดขึ้นกับลูกค้าและ/หรือบุคคลอื่นใด อันเป็นผลมาจากหรือเกิดจากการให้บริการของ NDID

 6. ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันกับการบริการยืนยันตัวตนและการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลทางดิจิทัลและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือเข้าทำผ่านระบบและแพลตฟอร์มของ NDID

 7. ลูกค้าตกลงว่า ผู้ให้บริการสามารถสร้าง จัดเก็บและนำไปใช้ซึ่งเครื่องมือพิสูจน์ตัวตน (authenticators) ในนามของลูกค้า และเครื่องมือพิสูจน์ตัวตน (authenticators) ที่ผู้ให้บริการออกให้ หรือเก็บรักษานั้น สามารถใช้เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า อันมีผลผูกพันทางกฎหมายกับลูกค้าได้ เครื่องมือพิสูจน์ตัวตน (authenticators) ดังกล่าวจะถือว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บังคับใช้ ลูกค้าอาจจะใช้เครื่องมือพิสูจน์ตัวตน (authenticators) ดังกล่าวกับธนาคาร ผู้ให้บริการอื่นๆ ผู้ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (authoritative source) หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนของลูกค้า หรือการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลลูกค้าได้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่บุคคลดังกล่าวกำหนด

 8. หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน ลูกค้าตกลงที่จะรักษาเครื่องมือพิสูจน์ตัวตน (authenticators) ที่ผู้ให้บริการออกให้นั้นให้ปลอดภัย ลูกค้าไม่สามารถมอบหมายโอนสิทธิในบริการยืนยันตัวตนและการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลทางดิจิทัลไปให้แก่บุคคลอื่นใดได้หากผู้ให้บริการไม่ได้ตกลงด้วย ลูกค้าตกลงว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบหากมีบุคคลอื่นใดใช้เครื่องมือพิสูจน์ตัวตน (authenticators) ของลูกค้า โดยที่ผู้ให้บริการและ NDID ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียใดๆ อันเป็นผลมาจากมีบุคคลอื่นใดใช้เครื่องมือพิสูจน์ตัวตน (authenticators) ของลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะได้ทราบหรือไม่ก็ตาม

 9. ลูกค้าตกลงและยินยอมว่า ผู้ให้บริการอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ลูกค้ามอบให้แก่ผู้ให้บริการได้ตามวัตถุประสงค์ที่มีอยู่ในสัญญาระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้าตามที่ผู้ให้บริการเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น ข้อมูลชีวภาพ (ยกตัวอย่างเช่น ลายนิ้วมือ หรือการจดจำใบหน้า) ลูกค้าตกลงและยินยอมด้วยว่า ผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ากับผู้ให้บริการรายอื่นๆ NDID สมาชิกรายอื่นใดของ NDID และ/หรือบุคคลภายนอก เท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการรับรองความถูกต้องของข้อมูล ระบุตัวตน ยืนยันตัวตน และการอนุญาต (authorization) โดยที่ลูกค้าตกลงจะไม่เพิกถอนความยินยอมดังกล่าวที่มอบให้ตามที่ระบุในวรรคนี้

 10. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้าขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของธนาคารหรือผู้ให้บริการรายอื่นแล้วนั้น ผู้ให้บริการจะมีสิทธิใช้ข้อมูลของลูกค้าที่ได้เคยเปิดเผยต่อผู้ให้บริการ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น ข้อมูลชีวภาพ (ยกตัวอย่างเช่น ลายนิ้วมือ หรือการจดจำใบหน้า) เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนของลูกค้า ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การยืนยันตัวตนนั้นจะอ้างอิงจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจขอความยินยอมจากลูกค้า และลูกค้าตกลงว่าจะให้ความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลเป็นครั้งคราว เพื่ออนุญาตให้ผู้ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เก็บรวบรวม เก็บรักษา หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านั้น (authoritative source) สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้าไม่ให้ความยินยอมแก่ผู้ให้บริการแล้วนั้น ผู้ให้บริการจะไม่สามารถดำเนินขั้นตอนการยืนยันตัวตนได้และลูกค้าอาจจะไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการจากธนาคารหรือผู้ให้บริการรายอื่นนั้นตามที่ตนต้องการได้

 11. ลูกค้าตกลงว่าจะให้ความยินยอมต่อผู้ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (authoritative source) ผ่านผู้ให้บริการ เพื่ออนุญาตให้ผู้ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือนั้น (authoritative source) ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับผู้ให้บริการ ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมแก่ผู้ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (authoritative source) ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับผู้ให้บริการ ลูกค้าจะไม่สามารถทำธุรกรรมต่อไปได้ และผู้ให้บริการอาจไม่สามารถที่จะมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่ลูกค้าต้องการได้

 12. ผู้ให้บริการอาจอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอของลูกค้าในการสมัครเข้าใช้บริการยืนยันตัวตนและการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลทางดิจิทัลของผู้ให้บริการก็ได้ หากผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (Identification Provider หรือ IdP) ไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันตัวตน หรือผู้ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (authoritative source) ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลหรือไม่สามารถส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้แล้วเสร็จไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดที่ใช้บังคับอยู่

 13. คำขอสมัครใช้บริการยืนยันตัวตนและการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลทางดิจิทัลของผู้ให้บริการที่ผูกพันสมบูรณ์จะขึ้นอยู่กับว่าผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (Identification Provider หรือ IdP) ได้พิสูจน์ยืนยันตัวตน และผู้ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (authoritative source) ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลและได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 14. ลูกค้ารับรองว่า ข้อมูลและเอกสารทั้งหมด รวมทั้งสำเนา ที่มอบให้แก่ผู้ให้บริการ (ถ้ามี) เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนและ/หรือการอนุญาต (authorization) นั้น เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และรับรองว่าลูกค้ามีอำนาจและความสามารถในการสมัครใช้บริการยืนยันตัวตนและการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลทางดิจิทัลได้ ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับบริการยืนยันตัวตนและการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลทางดิจิทัลด้วย

 15. ลูกค้าตกลงว่า จะมอบข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ก็ตามให้แก่ผู้ให้บริการหากได้รับการร้องขอ และ/หรือจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน พร้อมแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น

bottom of page