top of page

Everyday Blockchain App

Join Logo-04_edited.png

การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ Join Application


ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ Join Application


1. Join Application พัฒนามาเพื่อเป็นกระเป๋าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ JFIN Token เพื่อให้ผู้ถือ JFIN Token สามารถใช้ในการเก็บรักษา JFIN Token ที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกและเสนอขาย เพื่อรองรับและเก็บรักษา JFIN Token โดยเป็นการให้บริการที่ต่อเนื่องมาจากการออก JFIN Token ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การออกโทเคนดิจิทัลไม่ว่าในกรณีใดๆ จำเป็นต้องมีกระเป๋าโทเคนดิจิทัลเพื่อรองรับโทเคนดิจิทัล และอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน โดยหากดำเนินการเก็บรักษา JFIN Token บนกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นจะไม่สอดรับกับการดำเนินการข้างต้น และทำให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น


2. อ้างอิงตามที่ (1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 และ (2) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ("ประกาศฯ") ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ได้กำหนดให้ธุรกิจประเภท “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่ และต้องขอรับใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้สำหรับการประกอบธุรกิจประเภท “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” (หมายความรวมถึงบริการเก็บรักษา Private Key แทนผู้ใช้งาน)


นอกจากนี้ ประกาศฯ ได้กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวอยู่เดิม ต้องยื่นขอใบขอรับอนุญาตภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 และ ส่งผลให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลต้องทำตามเกณฑ์อย่างเดียวกับผู้ประกอบสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่นๆ อันมีหน้าที่ในการเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าใน Cold Wallet ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ซึ่งเป็นรูปแบบ wallet ที่ไม่ตอบรับรูปแบบการใช้งานของลูกค้า และลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ


3. ทางบริษัทฯ เห็นว่า Wallet Feature บน Join Application ไม่เข้าข่ายนิยามการเป็น “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” ที่ต้องขอรับใบอนุญาต เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากบริการ Wallet Feature อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของนิยามตามที่ประกาศฯ กำหนด


4. เพื่อให้เกิดความชัดเจน และให้การดำเนินการของบริษัทฯ ไม่ขัดกับกฎหมาย บริษัทฯ ได้มีหนังสือสอบถามไปยัง หน่วยงานภาครัฐในวันที่ 16 กันยายน 2565 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการหารือ


5. ในระหว่างรอความชัดเจนในการตีความลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อไม่ให้การดำเนินธุรกิจขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน และมีความจำเป็นต้องระงับกิจกรรม รวมถึง Features การใช้งานบางส่วนที่เกี่ยวข้องและอาจจะเข้าข่ายตามประกาศฯ จนกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้

โดยกิจกรรมและ Features ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและระงับใช้มีรายละเอียดดังนี้

  1. ปิดการรับการโอนเหรียญจากนอก Join Application เพื่อยุติการใช้งานเพิ่มเติม (แต่ยังสามารถโอนภายใน Join Application ด้วยกันเองได้)

  2. ปิดเมนู Market ที่มีการใช้แลกเปลี่ยน NFT ใน Join Application และกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในเครือบริษัทฯ

  3. ผู้ใช้งานยังสามารถโอนเหรียญออกจาก Join Application ไปยังช่องทางต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

  4. ผู้ใช้งานยังสามารถใช้งาน Features ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Wallet ได้ตามเดิม อาทิ NDID Services เป็นต้น

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ใช้งานทำการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลออกจาก Join Application ไปยังช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ สามารถเชื่อมต่อได้ เช่น Metamask หรือ บัญชีของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงและการระงับการใช้งานข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป


6. บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางและดำเนินการพัฒนา Join Application ให้เป็น Non-Custodial Wallet แทนในอนาคต โดยจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าอีกครั้ง

Comments


bottom of page